Dosen Tetap Program Studi D-IV Manajemen Perhotelan

A. Faidlal Rahman, SE.Par., M. Sc
NIK/NIP: 2021018202081001
Email: faidrahman@ub.ac.id
Dr. Dini Kurnia Irmawati, S.Pd., M.Pd
NIK/NIP: 2012088812022001
Email: dinikurnia@ub.ac.id
Deasy Chrisnia Natalia, SE.,MM
NIK/NIP: 2014057712182001
Email: deasynatalia@ub.ac.id
Agung Budi Leksono, SE.,MM
NIK:2016078610191001
Email: agung.budi@ub.ac.id
Pramadika Ramanda ST., MAB
NIK/NIP: -
Email: pramadikawork@gmail.com
Rugeri Fadhlihalim, SE.,MM
NIK/NIP: 2016078804301001
Email: gerrysaja@ub.ac.id
Andira Dwi Wiranugraha, SM.,MBA
NIK/NIP: 2021119204271001
Email: dwiwiranugraha@gmail.com
Mufarrohah, SE., MSA., Ak.
NIK/NIP: 2016078605092000
Email: mufa@ub.ac.id
Erlangga Setyawan, SP., MM.
NIK/NIP: 2021119107311001
Email: setyawan.erlangga@gmail.com
Muhammad Ziauddin Ulya, SE., MM
NIK/NIP: 2021119203191001
Email:
ziauddinulya@ub.ac.id
Hayu Iyaka Nastaina, S.Gz, M.P.H.
NIK/NIP: -
Email: -
Hadi Apriliawan, S.TP, MP
NIK/NIP: 2021118904141001
Email: apriliawanhadi77@gmail.com
Translate ︽
Scroll to Top